Herrebro våtmark

Projekt: Herrebro våtmark – Förstudie, projektering och utredning av funktion
Uppdragsgivare: Norrköpings kommun
År: 2006, 2011 och 2022
Kontakt: Daniel Stråe och Hannes Öckerman

Under 2006 utredde WRS anläggandet av en våtmark i den sydvästra utkanten av Norrköping, intill den nedlagda avfallsdeponin vid Herrebro. Fyra år senare erhöll kommunen ett tillståndsbeslut och året därpå färdigprojekterade WRS våtmarken som anlades och togs i drift 2013.

Under 2022 fick WRS i uppdrag att utreda våtmarkens funktion med avseende på föroreningsavskiljning och buffring av flöden i samband med pågående exploateringsprojekt i våtmarkens avrinningsområde. Utredningen visade att våtmarken är väl dimensionerad i förhållande till dess tillrinning och fyller sitt syfte att minska transporten av fosfor och kväve till Motala Ström nedströms samt motverka spridning av eventuella miljöstörande ämnen från deponin. Den har även som mål att gynna det lokala friluftslivet och djurlivet, inte minst insekter, sländor, småkryp, groddjur, salamandrar och fåglar.

Våtmarken utformades med flacka stränder som översvämmas vid högvatten och med två öar, som också ger goda utblicksmöjligheter och åtkomst för besökande. Förutom en besöksparkering vid Borgs kyrka i norr finns ett fågeltorn i öster och en spång genom den av våtmarken översvämmade skogen i områdets södra del. Spången leder till ett gömsle med goda spaningsmöjligheter över våtmarkens fria vattenytor. Våtmarken är nu en av Norrköpingområdets bästa fågellokaler – eller den bästa, som en del menar!

Länkar
Herrebro våtmark på Naturkartan
Bilder från Herrebro våtmark på Fotosidan (privat blogg)


Foton: Jonas Andersson, WRS

Kategori: , ,