Bedömning av dricksvattenuttag på fastighet

Projekt: Bedömning av dricksvattenuttag på enskild fastighet, Örebro kommun
Uppdragsgivare: Privat fastighetsägare
År: 2022
Kontakt: Jonathan Arnlund

På en fastighet i Ekersby utanför Örebro planeras byggnation för ett flerfamiljshus med tre lägenheter under 2022. Kommunen ålade fastighetsägaren att visa att det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen kan skadas genom anläggande av en bergborrad brunn för dricksvattenuttag på fastigheten (enligt 11 kap 12 § MB).

WRS har därför utrett de befintliga förutsättningarna för dricksvattenuttag på platsen och risken för påverkan på omgivande fastigheter utifrån befintliga geohydrologiska underlag. Utredningen konstaterar att både de geologiska förutsättningarna, uppmätt kapacitet i närliggande brunnar, samt den marginella ökningen av dricksvattenuttag, visar att åtgärden inte kommer påverka närliggande dricksvattenbrunnar negativt.

Karta: Jordartskartan [modifierad], (c)SGU

Kategori: