Våtmarker i Nykvarns kommun

Projekt: Våtmarker för vattenförbättrande åtgärder vid Måsnaren
Uppdragsgivare: Nykvarns kommun
År: 2020-2021
Kontakt: Tova Forkman Fahlgren

Nykvarns kommun har, i nära samarbete med Södertälje kommun och Ånsta-Kämsta-Stångarö torrläggningsföretag, erhållit bidrag från Vattenmyndigheten Norra Östersjön för att genomföra ett projekt för att stärka åtgärdsarbetet mot övergödning. Projektet syftar till att projektera vattenförbättrande åtgärder i anslutning till sjön Måsnaren.

Inom projektet har WRS genomfört en förstudie och identifierat två stycken lämpliga platser för att genomföra åtgärder. För dessa platser har även utformningsförslag samt översiktlig projektering genomförts:

1. En våtmark vid Stångarö gård och
2. En fosfordamm i anslutning till ett befintligt dike vid inloppet till Kämstasjön.

Fosfordammen vid inloppet till Kämstasjön har i skrivande stund även anlagts, delvis finansierat av bidrag från detta uppdrag.

Åtgärderna förväntas medföra en avskiljning av bland annat fosfor och kväve, vilket minskar tillförseln av dessa ämnen till sjöarna Kämstasjön, Ånstasjön och Måsnaren. Åtgärderna medför även mer varierade levnadsmiljöer för flora och fauna och därmed en ökad biologisk mångfald.

Foto: Anläggande av fosfordamm vid Kämstasjön.
Fotograf: Victoria Eriksson Russo, WRS

Kategori: