Hur mår Örnässjön?

Projekt: Utredning av övergödningspåverkan på Örnässjön
Uppdragsgivare: Upplands-Bro kommun
År: 2021-2022
Kontakt: Dimitry van der Nat

Örnässjön i Upplands-Bro kommun har tidigare varit övergödd. Sedan 1970-talet har dock siktdjupet ökad och fosforhalterna minskat. Trots denna gynnsamma trend finns det tecken på kvarstående övergödning. Upplands-Bro kommun ombad därför WRS att utreda om Örnässjön behöver restaureras och om eventuella åtgärder behöver vidtas på land eller i sjön.

WRS har i samarbete med Naturvatten i Roslagen beräknat fosfortillförsel från alla källor i sjöns avrinningsområde samt bedömt om det sker en intern belastning av fosfor genom läckage från sjöbotten. De landbaserade källorna som ingått i tillförselberäkningen är jordbruksmark, öppen mark, skogsmark, hästhållning, dagvatten, enskilda avlopp och atmosfärisk deposition. Vattenkemidata visar att sjön, undantagen några enstaka tillfällen, fungerar som en sänka för fosfor som betyder att frisättning av fosfor från bottnar mestadels inte sker.

Den acceptabla fosforbelastningen för Örnässjön bedömdes till cirka 76 kg/år medan den samlade tillförsel från land uppskattades till 56 kg/år. Detta innebär att sjön enligt modellresultatet ges förutsättningar att uppnå eller upprätthålla god ekologisk status utan vidare åtgärder. Slutsatsen blev således att Örnässjön inte behöver restaureras och att åtgärder varken behövs på land eller i sjön. Fosfortillförseln från land bör dock inte öka framöver, även om ett visst utrymme finns.

Foto: Barbro Beck-Friis, WRS

Kategori: