Kretslopp i Hultsfred, Högsby och Vimmerby

Projekt: Förstudie – system för återföring av växtnäring från avloppsfraktioner från enskilda avlopp i Hultsfred, Högsby och Vimmerby kommuner
Uppdragsgivare: Östra Smålands kommunalteknikförbund och Vimmerby Energi och Miljö
År: 2017-2019
Kontakt: Ebba af Petersens och Tova Forkman Fahlgren

I avfallsplanerna för Hultsfred, Högsby och Vimmerby kommuner är det satt som mål att kommunen ska kunna erbjuda ett system för omhändertagande av en eller flera avloppsfraktioner från enskilda avlopp där dess innehåll av växtnäring kan utnyttjas. Syftet med detta uppdrag har varit att genomföra en förstudie för att undersöka möjligheterna att etablera ett sådant system, samt beskriva hur detta kan organiseras.

Uppgifter om tillgängliga mängder av de olika avloppsfraktionerna, möjligheter till spridning på mark och tillgängliga gödselbrunnar för att möjliggöra en eller flera anläggningar har samlats in. Detta gjordes via intervjuer med personer på miljökontor och avfallsavdelningar på de tre kommunerna, via enkäter till lantbrukare och via litteratur och rapporter.

Förstudien beskriver förutsättningarna i de tre kommunerna samt föreslår en pilotanläggning baserad på gårdshygienisering med urea i en befintlig gödselbrunn.

Detta projekt har medfinansierats genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Foto: Ebba af Petersens, WRS

Kategori: ,