Lakvattenbehandling Lappmyran Ljusdal

Projekt: Lakvattenbehandling Lappmyran
Uppdragsgivare: Sweco Environment Sundsvall, Ljusdal Vatten
År: 2016
Kontakt: Daniel Stråe

För några år sedan havererade reningsanläggningen för lakvatten från Lappmyrans deponi utanför Ljusdal. WRS uppdrag bestod av att ta fram ett principiellt förslag för en ny robust reningsanläggning. Då deponin ligger avsides och är sluttäckt fanns önskemål om att anläggningen ska vara extensiv i drift. Behandlingsbehovet består framför allt av att minska utgående ammoniumhalter.

WRS  utredde möjligheterna till behandling genom översilning (och delvis skogsbevattning) i ett skogsparti strax ovanför de tre dammar som lakvattnet leds genom. Ett förslag där lakvatten pumpas upp till översilningsytan för nitrifikation av bakterier i matjordsskiktet lades fram. Förslaget bestod även av att sänka vattennivån i en av de befintliga dammarna och etablera våtmarksväxtlighet för att uppnå viss denitrifikation innan det behandlade lakvattnet når recipient.

Förslaget har mottagits positivt av Ljusdal kommuns miljökontor.

Foto: Hannes Öckerman, WRS

Kategori: