Underlag till lokalt åtgärdsprogram Brunnsviken

Projekt: Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken
Uppdragsgivare: Miljöförvaltningen Stockholms stad, Solna stad och Sundbybergs kommun
År: 2015-2016
Kontakt: Daniel Stråe

För att vattenförekomster ska uppnå miljökvalitetsnormer och god status ska lokala åtgärdsprogram tas fram som fokuserar på operativa åtgärder. I underlaget till dessa åtgärdsprogram identifieras de allvarligaste miljöproblemen och beting beräknas för att uppnå god status. Därefter föreslås konkreta åtgärder med bedömning av bland annat effekt, genomförbarhet och kostnad. Åtgärderna prioritetsordnas slutligen till grund för en preliminär handlingsplan.

På uppdrag av Stockholm Stad, Solna Stad och Sundbybergs kommun tog WRS tillsammans med Naturvatten i Roslagen AB fram ett beslutsunderlag till lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken under hösten -15 och vårvintern 2016. I arbetet ingick även Magnus Karlsson på IVL som underkonsult. Efter ett omfattande utredningsarbete med beräkning av fosforbalans och reningsbeting för problemämnen, inte minst fosfor, togs förslag till reningsåtgärder fram och kostnadssattes. Arbetet resulterade i en prioritetsordnad åtgärdsplan motsvarande beräknade beting. Allt med sikte på att Brunnsviken ska nå god ekologisk och kemisk status till 2027.

Foto: Jonas Andersson, WRS

Kategori: , ,