Meanderdike Navestad

Projekt: Anläggning av ett meanderdike vid Navestad, Norrköping
Uppdragsgivare: Norrköpings kommun
År: 2011-2018
Kontakt: Dimitry van der Nat

Norrköpings kommun har sedan flera år tillbaka haft målet att återskapa och anlägga våtmarker inom kommunens markinnehav. Syftet är att åstadkomma stor närsaltsreduktion samt gynna biologisk mångfald till en rimlig kostnad.

I en inventering av lämpliga platser under 2011 pekade WRS ut Ljurabäcken vid Navestad för fortsatt utredning. Tre alternativ för en våtmark på platsen togs fram i en förstudie 2013. Kommunen har nu bestämt sig för att omvandla den djupt nedskurna Ljurabäcken till en slingrande å omgärdad av flacka slänter och odlingsfria zoner. Förutom att rena vattnet och utjämna flöden kommer det nya landskapsrummet skapa nya naturvärden och rekreationsmiljöer för närboende. Anläggningens förenlighet med gällande dikningsföretag utreddes 2016. WRS bistår kommunen med tillståndsansökan för vattenverksamhet, miljökonsekvensbeskrivning och projektering.

Foto: Dimitry van der Nat, WRS

Kategori: