Underlag till lokalt åtgärdsprogram Magelungen och Forsån

Projekt: Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Magelungen och Forsån
Uppdragsgivare: Stockholm stad, miljöförvaltningen
År: 2016-2017
Kontakt: Dimitry van der Nat och Daniel Stråe

För att vattenförekomster ska uppnå miljökvalitetsnormer och god status ska lokala åtgärdsprogram tas fram som fokuserar på operativa åtgärder. I underlaget till dessa åtgärdsprogram identifieras de allvarligaste miljöproblemen och beting beräknas för att uppnå god status. Därefter föreslås konkreta åtgärder med bedömning av bland annat effekt, genomförbarhet och kostnad. Åtgärderna prioritetsordnas slutligen till grund för en preliminär handlingsplan.

WRS har i samarbete med Naturvatten i Roslagen AB tagit fram ett underlag till ett lokalt åtgärdsprogram för Magelungen och Forsån åt Stockholm stad och Huddinge kommun.

Utredningen har identifierat de allvarligaste miljöproblemen och beräknat vilken minskning som krävs för att uppnå god status i vattenförekomsterna. Drygt tjugo nya eller utbyggda dagvattenreningsanläggningar har föreslagits som beräknas minska fosfortillförseln via dagvattnet med 245-300 kg per år, motsvarande 180-220 % av betinget. I syfte att fastlägga den internbelastande fosforn föreslås aluminiumbehandling av Magelungens sediment. Dessutom föreslås att kommunerna påbörjar ett långsiktigt, systematiskt uppströmsarbete mot en hållbar, trög dagvattenhantering i befintlig bebyggelse.

Efter bedömning av bland annat effekt, genomförbarhet och kostnad har åtgärderna prioritetsordnats till grund för en preliminär handlingsplan.

Foto: Dimitry van der Nat, WRS

Kategori: , ,