Hållbar dagvattenhantering i Stockholm

Projekt: Hållbar dagvattenhantering i Stockholm – en vägledning
Uppdragsgivare: Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholm stad
År: 2014-2017
Kontakt: Jonas Andersson

Den 1 juli 2017 lanserades hemsidan Hållbar dagvattenhantering i Stockholm som innehåller information om problem och risker, och om hur de kan åtgärdas – på ett sätt som överensstämmer med Stockholms dagvattenstrategi. Den har tagits fram eftersom det idag saknas tydliga nationella regler och riktlinjer för hur dagvatten ska hanteras.

WRS har haft uppdraget att ta fram underlaget till hemsidan. Detta har bland annat omfattat metodik och faktaunderlag för dagvattenberäkningar (metodik för beräkning av dagvattenflöden och -kvalitet samt förväntad rening i olika anläggningstyper), framtagande av förslag till åtgärdsnivåer avseende dagvattenåtgärder i staden, exempelsamling för byggherrar och fastighetsägare – riktlinjer för hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och parkeringsytor, samt kostnadsberäkningar för genomförande av dagvattenåtgärder i Stockholm. Uppdraget har utförts i samarbete med Gilbert Svensson på RISE Urban Water Management, Sofia Eskilsdotter på SE:s landskap, Örjan Stål på Viös AB samt My Laurell på My Laurell AB som också producerat hemsidan.

Resultatet av arbetet finns publicerat på www.stockholmvattenochavfall.se/dagvatten

Skärmdump: Stockholm Vatten och Avfall AB

Kategori: