Förstudie Flens avloppsreningsverk

Projekt: Förstudie av våtmark för ytterligare rening av behandlat avloppsvatten från Flens reningsverk
Uppdragsgivare: Sörmland Vatten och Avfall AB
År: 2017
Kontakt: Tova Forkman och Peter Ridderstolpe

Sörmland Vatten och Avfall AB planerar att bygga om sitt avloppsreningsverk och utöka kapaciteten. I samband med detta vill de undersöka möjligheterna att även anlägga en våtmark för ytterligare rening av utgående avloppsvatten.

I förstudien har fokus främst legat på att lokalisera lämpliga platser och att utforma alternativ där reduktion av läkemedelsrester, smittoämnen och mikroplaster gynnas. Andra faktorer som mervärden för människor, djur och natur samt översiktliga kostnader har också beskrivits i förstudien. De förslag som presenteras i förstudien kommer att fungera som underlag vid beslut om fortsatt utredning av en våtmark är aktuellt eller inte.

Foto: Peter Ridderstolpe, WRS

Kategori: