Kavarö våtmark

Projekt: Förstudie av förutsättningar för restaurering av bäck vid Kavarödiket i syfte att förbättra förutsättningarna för fisklek
Uppdragsgivare: Upplandsstiftelsen
År: 2012-2014
Kontakt: Jonas Andersson

Upplandsstiftelsen arbetar med att återskapa reproduktionslokaler för gädda och abborre i Upplands skärgårdar. 2012 anlitade de WRS för att utföra förstudier i några vattendrag där provfisken visat att gädda och abborre vandrar upp för att söka lekplatser. Förstudien resulterade bland annat i ett förslag på utformning av en våtmark i Kavarödiket strax söder om Öregrund.

Förslaget innebar invallning av åkermark utmed två dikessträckor, för att säkerställa att åkermarken kan brukas även när diket däms för att skapa fiskvåtmarken. De två pumpstationerna lyfter dikesvatten in till våtmarken under vår och försommar. På så sätt kommer den näringsrika avrinningen från odlingsmarken till nytta som näringskälla i våtmarken. Näringsläckaget till Östersjön minskar samtidigt som våtmarken bidrar till ett starkare bestånd av gädda och abborre.

Kavarö våtmark invigdes 6 april 2017. Se bilder från Upplandsstiftelsen.

Foto: Barbro Beck-Friis, WRS

Kategori: ,