Kretslopp från slutna tankar i Kungsbacka

Projekt: Kretslopp av avfall från slutna tankar
Uppdragsgivare: Kungsbacka kommun
År: 2013
Kontakt: Ebba af Petersens

WRS utredde vilket återföringssystem för källsorterat toalettavfall som är mest lämpligt i Kungsbacka kommun. I utredningen ingick att se över vilket system som är bäst lämpat ur ett livscykelperspektiv resp ett kostnadsperspektiv på kort och lång sikt, en genomgång av regelverket, inkl. ansvarsfördelning kring hanteringen av avfallet, förslag till utformning av ev pilotanläggning inkl geografisk placering och förslag till uppföljning av pilotanläggningen.

Foto: Ebba af Petersens.
Workshop om hinder och möjligheter för kretslopp
 

Kategori: