Lakvattenrening vid Häradsudden

Projekt: Anläggning för lakvattenrening vid Häradsuddens deponi, Norrköping
Uppdragsgivare: Econova
År: 2010
Kontakt: Daniel Stråe, Peter Ridderstolpe

Vid miljöprövningen av verksamheten vid deponin Häradsudden 2008 ställde myndigheten långtgående krav på rening och utsläpp av lakvatten. Kraven innebar bland annat att inget lakvatten fick släppas ut under vinterhalvåret samt att resthalter av ammoniumkväve i utgående vatten max fick uppgå till 50 mg/l.

WRS fick i uppdrag att studera om och hur dessa krav skulle kunna uppfyllas. Arbetet resulterade i projektering av en lakvattenanläggning som är baserad på lagring/förbehandling och kväverening i recirkulerande översilning samt magasinering under vintertid. Anläggningen byggdes under sommaren 2010 och togs i drift under hösten. Uppföljningen visar att utsläppsvillkoren kan uppfyllas till en tämligen liten årskostnad.

Foto: Peter Ridderstolpe

Kategori: