Lokalt åtgärdsprogram för Vattholmaån

Projekt: Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Vattholmaån
Uppdragsgivare: Uppsala kommun
År: 2021-2022
Kontakt: Dimitry van der Nat

WRS har på uppdrag av Uppsala kommun tagit fram ett underlag till ett lokalt åtgärdsprogram för Vattholmaån. Uppdraget innefattade tio vattenförekomster i Uppsala och Östhammars kommun med ett avrinningsområde på totalt 290 km2. Samtliga vattenförekomster har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Vattholmaåns avrinningsområde är starkt präglat av historisk dämning och reglering för områdets tidigare bruk och gruvor. Idag utgör dessa dämmen ofta vandringshinder för fisk. Det huvudsakliga lokala problemet är således hydromorfologisk påverkan. Övergödning och förhöjda halter av särskilt förorenande ämnen förekommer också.

Angående hydromorfologi har utredningen avgränsats till att ta fram åtgärdsförslag för tolv identifierade vandringshinder. Åtgärdsförslagen har prioriterats utifrån teknisk och praktisk genomförbarhet, kostnader och ekologisk effekt av åtgärd. Vid genomförande föreslås att arbetet nedström och uppåt i geografiska kluster. Parallellt har även elva åtgärder för förbättrad hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd i form av återställande av sänkta sjöar och anläggande av våtmarker identifierats under utredningsarbetet.

Gällande övergödning har den totala fosfortillförseln från avrinningsområdet beräknats. Den motsvarar 2,6 ton, varav 50 % härstammar från näringsförluster inom jordbruket. För att uppnå god status behöver endast cirka 30 kg fosfor avskiljas inom avrinningsområdet. För att kunna minska fosfortillförsel till nedströms belägna vattenförekomster har utredningen dock även identifierat potentiella åtgärder för att minska fosfortransporten även inom vattenförekomster utan eget beting.

Totalt identifierades sex platsspecifika åtgärdsplatser för att avskilja fosfor i jordbrukslandskapet som har prioritetsordnats baserad på avskiljningspotential, genomförbarhet samt kostnadsbild. Fosforavskiljningen för åtgärdsförslagen för jordbruksmark uppskattas till cirka 70 kg fosfor per år. För rening av dagvatten utpekas två åtgärdsplatser i Österbybruk som bedöms kunna avskilja 20 kg fosfor. Åtgärder mot näringstillförsel från enskilda avlopp, avloppsreningsverk och hästverksamhet har identifierats som kan avskilja 90 kg fosfor per år. Samlat avskiljning uppskattas därmed till cirka 180 kg fosfor per år.

Foto: Malin Smith, WRS

Kategori: ,