Våtmark södra Glasberga

Projekt: Förfrågningsunderlag för våtmark i södra Glasberga, Södertälje
Uppdragsgivare: Södertälje kommun
År: 2022
Kontakt: Dimitry van der Nat

WRS har projekterat en våtmark i ett befintligt dike i södra delen av Glasberga. Våtmarken är tänkt att rena dagvatten från ett cirka 140 hektar stort område innan det rinner ut i Glasbergasjön. En tidigare utredning har konstaterat att området är hårt belastat och bland annat bidrar med höga föroreningshalter av metaller, olja, PAH:er och fosfor till såväl Glasbergasjön som till sjön Uttran nedströms.

Utöver rening av dagvatten är våtmarken även tänkt att öka den biologiska mångfalden inom området och fungera som ett rekreationsområde för närboende.

Våtmarken består av två dammar med en total vattenyta på drygt 1700 m2. Projekteringen var en del av ett förfrågningsunderlag för upphandling av en totalentreprenad, som gick ut på upphandling i oktober 2022.

Foto: Dimitry van der Nat, WRS

Kategori: