Reducing Highway Runoff Pollution (REHIRUP)

Projekt: Reducing Highway Runoff Pollution – sustainable design and maintenance of stormwater treatment facilities
Uppdragsgivare: Trafikverket / NordFoU
År: 2015-2017
Kontakt: Jonas Andersson och Dimitry van der Nat

WRS har i samarbete med Ecoloop tagit fram rapporten Sustainable design and maintenance of stormwater treatment facilities. Rapporten beskriver erfarenheter från olika typer av trafikdagvattenanläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Österrike och Schweiz. Den ger även rekommendationer kring val av reningsåtgärd och utformning av anläggningar med fokus på god reningseffekt och kostnadseffektiv drift.

Rapporten är en del i projektet REHIRUP som syftar till att ta fram underlag till en vägledning för effektivare dagvattenrening som ger minskat läckage av miljöstörande ämnen till recipient.

Rapporten kan laddas ner från Trafikverket hemsida.

Illustration: Framsida av rapporten, Trafikverket

Kategori: