Spillvattenvåtmark Mölntorps ARV

Projekt: Förstudie våtmark som kompletterande rening till Mölntorps avloppsreningsverk, Hallstahammar
Uppdragsgivare: Loxia/Hallstahammars kommun
År: 2019-2020
Kontakt: Dimitry van der Nat

I närheten av Mölntorps avloppsreningsverk, intill Kolbäcksån, finns ett naturområde som tidigare använts för slamupplag och som har varit en av kommunens bästa fågellokaler.

I denna förstudie har vi utrett möjligheten att anlägga en våtmark i området och leda dit vatten från avloppsreningsverket. Syftet med våtmarken är att skapa förutsättningar för en ökad biologisk mångfald, återskapa den tidigare fågellokalen, tillgängliggöra området för friluftsliv och förbättra vattenkvaliteten i Kolbäcksån genom att ytterligare rena vattnet från reningsverket.

Tre olika förslag på hur våtmarken kan utformas har tagits fram. Det enklaste alternativet består av en våtmark med kanaler och öppna vattenytor varvat med fastare mark och halvöar. De två mer avancerade alternativen tar delar av den nuvarande åkermarken i området i anspråk, där översilningsytor och kanaler anläggs. De mer avancerade alternativen medför en mer långtgående rening och har också möjlighet att behandla bräddat avloppsvatten från reningsverket som idag leds orenat direkt till Kolbäcksån vid höga flöden.

Utformningen av alla tre alternativen är gjord med tanke på att området ska vara tilltalande för besökare. En besöksparkering, en angöringsbrygga för båtar i Kolbäcksån och anlagda promenadstråk i våtmarken främjar tillgängligheten och möjligheten att området blir ett attraktivt utflyktsmål.

Foto: Dimitry van der Nat, WRS

Kategori: ,