Våtmarksutredning Duvhällarna

Projekt: Utredning gällande våtmark norr om bostadsområdet Duvhällarna
Uppdragsgivare: Loxia/Hallstahammars kommun
År: 2019-2020
Kontakt: Dimitry van der Nat

Norr om bostadsområdet Duvhällarna i Hallstahammars tätort finns ett skogsområde som avvattnas mot tätorten. Vid kraftig nederbörd bidrar avrinningen från skogsområdet till att det kommunala dagvattennätet i Hallstahammar fylls upp. Tidvis resulterar detta i bräddning och översvämningar. I denna förstudie har vi utrett möjligheten att utjämna flöden genom att anlägga en våtmark i skogen uppströms bostadsområdet. Syftet med våtmarken är att minska belastningen på det kommunala dagvattennätet och därmed risk för översvämning i bostadsområdet samtidigt som den biologiska mångfalden stärks och områdets tillgänglighet för friluftsliv ökar.

Här föreslår vi att våtmarken anläggs genom dämning i det tillrinnande diket och förses med ett strypt flöde på en lägre nivå än dämmets bräddnivå. På så sätt kan både en mindre permanent våtmark för biologisk mångfald och friluftsliv skapas samtidigt som våtmarken kan fungera som ett fördröjningsmagasin när den svämmar över vid högflöden.

Foto: Linus Halvarsson, WRS

Kategori: ,