Storängsbottens dagvattendammar

Projekt: Dagvattenplan, förstudie, projektering, genomförandestöd samt växtetablering av två dagvattendammar i Storängsbotten, Stockholm
Uppdragsgivare: Kungliga Djurgårdens förvaltning (KDF)
År: 2010-2020
Kontakt: Daniel Stråe

KDF planerar att utveckla området Storängsbotten för nya verksamheter inom idrott och hälsa. En viktig förutsättning för utvecklingen av området är att dagvatten kan ledas bort utan att översvämningar uppstår. Detta kräver fördröjning av dagvatten men också att det dagvatten som avleds innehåller så små närings- och föroreningsmängder som möjligt för att inte öka belastningen på recipienten Lilla Värtan. Därför har KDF färdigställt två dagvattendammar i kombination med ett mellanliggande magasin, där dagvatten från Storängsbotten kommer att flödesutjämnas och renas. Därtill är dammanläggningens syfte att ge ett biologiskt mångfalds- och rekreationsmässigt bidrag till området.

WRS har arbetat i hela processen, från framtagande av underlag till att medverka vid anläggandet av våtmarkerna. Bland annat har vi tagit fram en dagvattenplan, utfört en förstudie, tagit fram projekteringshandlingar, varit genomförandestöd vid anläggning samt genomfört växtetableringen av dammarna.

Foto: Frida Hermansson, WRS

Kategori: