Underlag till lokalt åtgärdsprogram Drevviken

Projekt: Underlag till ett lokalt åtgärdsprogram för Drevviken
Uppdragsgivare: Stockholms stad, miljöförvaltningen
År: 2016-2017
Kontakt: Dimitry van der Nat och Daniel Stråe

För att vattenförekomster ska uppnå miljökvalitetsnormer och god status ska lokala åtgärdsprogram tas fram som fokuserar på operativa åtgärder. I underlaget till dessa åtgärdsprogram identifieras de allvarligaste miljöproblemen och beting beräknas för att uppnå god status. Därefter föreslås konkreta åtgärder med bedömning av bland annat effekt, genomförbarhet och kostnad. Åtgärderna prioritetsordnas slutligen till grund för en preliminär handlingsplan.

WRS har i samarbete med Naturvatten i Roslagen AB tagit fram ett underlag till ett lokalt åtgärdsprogram för Drevviken åt Stockholm stad och kommunerna Huddinge, Haninge och Tyresö.

Utredningen har identifierat de allvarligaste miljöproblemen och beräknat vilken minskning som krävs för att uppnå god status i Drevviken. Drygt tjugo nya eller utbyggda dagvattenreningsanläggningar har föreslagits. Dessa beräknas minska mängden dagvattenburen fosfor med ca 630 kg per år vilket motsvarar ca 120 % av betinget. I syfte att fastlägga den internbelastande fosforn föreslås aluminiumbehandling av Drevvikens sediment. Dessutom föreslås att kommunerna påbörjar ett långsiktigt, systematiskt uppströmsarbete mot en hållbar, trög dagvattenhantering i befintlig bebyggelse.

Efter bedömning av bland annat effekt, genomförbarhet och kostnad har åtgärderna prioritetsordnats till grund för en preliminär handlingsplan.

Foto: Dimitry van der Nat, WRS

Kategori: , ,