Fyra olika vattenvårdsförslag åt Hallstahammar!

Fyra olika vattenvårdsförslag åt Hallstahammar!
1
jun

WRS har gjort fyra förstudier för våtmarksåtgärder i Hallstahammars kommun: 1) en spillvattenvåtmark vid Mölntorps avloppsreningsverk, 2) en våtmark i skogsmiljö vid Duvhällarna, 3) ett förbättrat svämplan för Vinbäcken i Kolbäck och 4) minskad näringsförlust från jordbruksmark utmed Svenbybäcken.

Projektet utfördes av WRS i samarbete med Loxia och har finansierats med medel från LONA projektet Förstudie – våtmark på rätt plats. De föreslagna åtgärdernas förväntade påverkan på vattenhållning, vattenrening och biologisk mångfald har utretts, liksom möjligheterna att tillgängliggöra områdena i syfte att stärka friluftslivet.

(1) En förstudie har utrett förutsättningarna för etablering av en efterpoleringsvåtmark vid Mölntorps avloppsreningsverk. Vi visar att det finns goda förutsättningar att anlägga en funktionell och kostnadseffektiv våtmark nära reningsverket. Av tre föreslagna utformningsförslag bedöms det mest ambitiösa alternativet som bygger på en kombination av torra och våta våtmarker vara det som bäst uppfyller kravspecifikationen.

(2) Uppströms bostadsområdet Duvhällarna föreslås en skogsvåtmark för att minska belastningen på det kommunala dagvattennätet och därmed risk för översvämning i tätort, samt stärka de ekologiska värdena. Som bonus ökar åtgärderna även områdets tillgänglighet för rekreation och friluftsliv. Vi föreslår en dämd våtmark med ett strypt flöde på en lägre nivå än dämmets bräddnivå. På så sätt skapas både en mindre permanent våtmark för biologisk mångfald och friluftsliv och ett fördröjningsmagasin vid högflöden.

(3) I Kolbäck föreslås en kombination av dämning av bäcken och sänkning av svämplanet för att öka kontakt mellan Vinbäcken och dess svämplan. Åtgärderna säkerställer att svämplanet översvämmas oftare och längre. Ett system av promenadstigar gör området tillgänglig för allmänheten från olika platser inom Kolbäcks tätort. För dagvatten från Kolbäck föreslås även två dagvattenreningsanläggningar i området.

(4) För Svenbybäcken i Surahammar har den årliga fosfortillförseln beräknats för alla delavrinningsområden utifrån markanvändningen som domineras av skogsmark och jordbruksmark. Utredningen ger förslag på placering av fosfordammar långt ner i respektive avrinningsområde för att kunna fånga upp och rena så mycket som möjligt av avrinnande vatten innan det når Svenbybäcken.

Läs mer om tre av projekten i vårt projektbibliotek:
(1) Efterpoleringsvåtmark vid Mölntorps avloppsreningsverk
(2) Våtmarksutredning Duvhällarna
(3) Naturvårdsåtgärder Vinbäcken

Illustration: Spillvattenvåtmark vid Mölntorps avloppsreningsverk. Peter Ridderstolpe, WRS.