WRS har tagit fram underlag till Lokala åtgärdsprogram för Uppsala kommun

WRS har tagit fram underlag till Lokala åtgärdsprogram för Uppsala kommun
17
aug

Arbetet med att ta fram åtgärdsprogram för vattenförekomster är i full gång hos många kommuner i Sverige. Detta för att nå miljökvalitetsnormer om god kemisk och ekologisk status i våra vattendrag. WRS har under 2019 och 2020 tagit fram underlag åt Uppsala kommun till sådana lokala åtgärdsprogram för Fyrisån och Hågaån.

I både Hågaåns och Fyrisåns avrinningsområden har data och underlag tagits fram om tillförsel av framför allt fosfor från olika källor. Utifrån varje vattenförekomsts beting har sedan platsspecifika åtgärdsförslag arbetats fram. Åtgärderna har prioritetsordnats efter analys av juridisk och teknisk genomförbarhet, kostnadsuppskattning och avskiljningspotential.

De föreslagna åtgärderna riktar sig till alla typer av källor, både punktkällor som enskilda avlopp, hästgårdar och avloppsreningsverk, samt diffusa källor som avrinning från jordbruksmark, skog, skogsmark och dagvatten från Storvreta tätort (belastning och åtgärdsförslag för dagvatten från Uppsala tätort har WRS tidigare tagit fram i Uppsala dagvattenplan). Totalt beräknas åtgärdsförslagen kunna avskilja 400 kg fosfor årligen i Hågaån och 1450 kg i Fyrisån.

Lokalt åtgärdsprogram för Hågaån
Lokalt åtgärdsprogram för Fyrisån

Tips 1: Läs mer om vilka andra underlag till lokala åtgärdsprogram vi har tagit fram i vårt projektbibliotek.

Tips 2: Den 25:e september 9.00-10.30 bjuder VA-guiden och WRS in till en kortare webbinarium om arbetet med underlag till lokala åtgärdsprogram. Läs mer och anmäl dig på VA-guidens hemsida!