Årlig studieresa besökte projekt där WRS har medverkat

Årlig studieresa besökte projekt där WRS har medverkat
6
okt

Varje år åker hela WRS på studieresa för att besöka intressanta projekt inom vatten, miljö och kretslopp. På senare år har resorna gått till Malmö och Köpenhamn, Åland, Åbo och Helsingfors och med tåg ända till Schweiz. I år gick resan av naturliga skäl inte riktigt lika långt. Istället fick vi möjlighet att göra en riktig hemester med besök till många av de anläggningar där vi själva har varit inblandade!

På cykelavstånd från kontoret byggs just nu Gottsunda vattenpark i södra Uppsala. Parken kommer att rena dagvatten från Gottsunda, men även bidra till ökad biologisk mångfald i området, vara ett fint promenadområde och kunna användas till undervisning av förskolor och skolor. WRS har varit från systemhandling till projektering och bygghandling och agerar nu byggstöd i själva anläggandet. I december 2020 beräknas parken vara klar och under våren 2021 kommer växtlighet att etableras.

Vi begav oss sedan till norra Uppland och Karö våtmark, en innovativ spillvattenvåtmark för efterpolering av vattnet från Östhammars reningsverk. Anläggningen består av sex stycken våtmarksceller som omväxlande kan fyllas och tömmas på vatten. På så sätt stimuleras processer både för nitrifikation och denitrifikation vilket ger en långtgående rening av kväve.

Strax norr om Östhammar ligger Forsmark, där WRS har idégivit och projekterat utomhusdelen av Forsmarks nya avloppsreningsverk. Från verket fördelas avloppsvattnet till parallella pulskärr för syresättning och biologisk filtrering. Vattnet rinner vidare till en våtmarksbassäng med levande skärmväggar av växter som avskiljer ytterligare föroreningar innan vattnet släpps ut. Vissa av oss passade på att plocka på oss frökapslar av dessa våtmarksväxter – kanske kan de sås hemma i trädgårdens blötare delar?

I norra Storstockholm fick vi möjlighet att besöka Löt avfallsanläggning i Vallentuna. Här fick WRS i uppdrag 2018 att projektera en våtmark som skulle efterpolera anläggningens lakvatten men även bidra till rening av naturvattnet i det dike som passerar anläggningen. Våtmarken är idag på plats med djupare delar för sedimentation och grundare växthyllor för filtrering av vattnet.

Vår resa fortsatte sedan till de yttersta delarna av Stockholms skärgård till Utö med drygt 250 permanentboende. I havsviken Södra fladen har WRS projekterat en våtmark för att förbättra lekmöjligheterna och yngelproduktionen av gäddor. Våtmarken har visat sig fungera väldigt bra och antalet gäddor har ökat stort. Dessutom finns en sedimenteringsdamm som avskiljer fosfor och används för att pumpa näringsrikt vatten och slam till en odling som ligger intill våtmarken. Området har också bidragit till nya natur- och rekreationsvärden i form av vandringsstigar och fågellokaler.

Tillbaka i norra Stockholm besökte vi ytterligare en gäddvåtmark, denna gång vid Frestabäcken i Upplands-Väsby. Här håller våtmarken på att byggas för fullt längs med ett välbesökt promenadstråk. WRS har tagit fram en teknisk beskrivning samt projekteringshandlingar för våtmarken. Våtmarken skapas delvis genom dämning, varför vi även har utrett eventuell påverkan på dagvattennätet uppströms i och med dämningen.

Inte långt bort från Frestabäcken finns Breddens dagvattenäng vid kommungränsen till Sollentuna kommen. Denna anläggning är ett tekniskt men naturliknande system med sedimentationsdamm, vassdike och översilning för rening av dagvatten. Även i detta projekt har WRS gjort förstudien, förprojektering och projektering av anläggningen.

Men det slutar inte här! Vi hann besöka fler WRS-projekt som vi inte ens har hunnit skriva om. Bland andra dagvattendammar vid Storängsbotten i Stockholm och ett bostadskvarter vid Tyresö centrum som omhändertar dagvatten med LOD-lösningar och avleder skyfall på ett säkert sätt. Här har vi till exempel varit med som idégivare, projektör, byggstöd och växtetablerare.

Sedan hade vi ändå lite tid till att socialisera, fågelskåda, äta god mat, göra en cykelutflykt till en gammal gruvby och springa Blodomloppet på distans – men det är en annan historia…