Kategori Aktuellt

30
jan

Ännu en dagvattenutredning klar!

WRS har många dagvattenuppdrag för närvarande vilket är glädjande. I flera av våra dagvattenutredningar märks det skifte till en mer öppen och grön dagvattenhantering som i många fall är behövlig för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. En av utredningarna behandlar omexploateringen av kvarter Hindsgavl i Ekeby i västra Uppsala. I nuläget ligger där en Coop Nära …

23
jan

Exjobbare undersöker kväverening i Forsmarks våtmark

Under vårterminen kommer Linus Halvarsson från Uppsala universitet att skriva sitt examensarbete för civilingenjörslinjen inom miljö- och vattenteknik med handledning från WRS. Linus kommer att undersöka och utvärdera Forsmarks SBR-reningsverk och efterföljande våtmark med avseende på kvävereduktion. Det är önskvärt att veta om våtmarken i sig bidrar med en såpass effektiv rening att reningsverket inte …

20
dec

God jul och gott nytt år!

Under året har vi både påbörjat och avslutat massor med intressanta och utmanande projekt. I julbrevet nedan kan du läsa om fyra av dem. På projektsidan finner du även ett urval av de projekt vi har tagit oss an. Vi har även vuxit med tre nya arbetare som förstärker vår kompetens inom spillvatten, naturvatten, lakvatten …

16
dec

Avskiljning av mikroplaster i dagvattendammar och våtmarker

I oktober månad blev Robert Jönsson klar med sitt examensarbete hos oss på WRS under handledning av Daniel Stråe. Robert har undersökt avskiljningen av mikroplaster i dagvattendammar och anlagda våtmarker. I rapporten dras slutsatsen att …dagvattendammar och anlagda våtmarker [bör] generellt kunna förväntas fungera som effektiva barriärer mot spridning av mikroplast. Avskiljningsgraden har legat på 80 % …

13
dec

Ny hemsida för goda exempel på dagvattenlösningar

Det finns tillgänglig teknik för hållbar dagvattenhantering, både gammal och beprövad men också ny och innovativ. Dessa tekniker behöver lyftas fram för att inspirera till ett långsiktigt hållbart byggande. Genom hemsidan Goda exempel på dagvattenhantering från Stockholms län kan kunskapen om dessa spridas och ge inspiration till beslutsfattare, tjänstemän, projektörer och byggherrar. Hemsidan beskriver tekniker …

28
nov

VA-system i omvandlingsområden – vad kostar de?

I omvandlingsområden finns ofta tre typer av huvudlösningar när det ställs krav på bättre avloppssystem: enskilda lösningar på varje fastighet, en samfälld lösning eller en lösning i kommunal regi. I sitt examensarbete inom civilingenjörslinjen i miljö- och vattenteknik utvärderade Olov Näslund kostnader för VA-system i omvandlingsområden med handledning från Ebba af Petersens på WRS. I examensarbetet studerades …

17
nov

Peter intervjuad i Land

I senast numret av Land (nr. 46, 11 november 2016) intervjuades vår egen Peter Ridderstolpe och syns på ett dubbeluppslag med titeln “Ifrågasatt fosforjakt i enskilda avlopp – mycket fosfor når aldrig havet”. Artikeln handlar om de nya allmänna råden för enskilda avlopp som Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) håller på att ta fram. Peter tar i diskussionen …

14
nov

WRS på studiebesök i Malmö och Köpenhamn

I slutet av oktober åkte WRS på studieresa. Under två intensiva dagar hanns det med att studera flera exempel på dagvattenhantering och kretslopp i både Malmö och Köpenhamn. I Malmö började vi med att besöka Scandinavian Green Roof Institute där vi vandrade runt bland olika typer av gröna tak: allt från tunna Sedum-tak till mäktigare …

9
nov

Lyckad Åtoppenfest!

I går gick den årliga Åtoppenfesten av stapeln, i år arrangerad av WRS tillsammans med Ekologigruppen som vi delar lokaler med. Under kvällen bjöds det på mingel, dryck, tilltugg och två intressata föreläsningar. Robert Jönsson här på WRS pratade om förekomsten och avskiljning av mikroplaster i dagvattendammar och våtmarker medan Tim Schnoor från Ekologigruppen hade …

17
okt

Besök av SLU studenter

I tisdags hade WRS nöjet att ta emot 26 studenter från SLU som påbörjat sina studier på Biologi och miljövetenskap-programmet. Flera på WRS har SLU-bakgrund och vi berättade om hur det är att arbeta med vattenfrågor och att arbeta som miljökonsult. Det var riktigt kul att träffa studenter med stort miljöengagemang!

11
okt

Tova och Robert nya på WRS!

I månadsskiftet september-oktober började Tova Forkman och Robert Jönsson hos oss på WRS. Tova är civilingenjör i miljö- och vattenteknik och kommer närmast från EnviLoop i Västerås där hon har arbetet med miljöfrågor och olika typer av utredningar inom fjärrvärme- och VA-branschen. På WRS kommer Tova främst att jobba inom spill- och dagvattenområdet med bland …

15
sep

Två nya filmer om dagvattendammar

Nu finns två informativa filmer om dagvattendammar som beskriver utformning, skötsel och mervärden. Den första filmen beskriver dimensionering, reglering och annat som bör tas hänsyn till vid anläggning av dagvattendammar. Den andra filmen visar hur estetiska värden och rekreation kan kombineras med åtgärder för ökad biologisk mångfald. Filmerna har producerats inom projektet ”Goda exempel på …

15
sep

Dagvattenutredning för Wättingeområdet

WRS har gjort dagvattenutredningen för planprogrammet för Wättingeområdet i Tyresö kommun. Uppdraget utfördes i samarbete med Ekologigruppen som har tagit fram strategier för att utveckla ekologiska och sociala värden i området. Planprogrammet är nu ute på samråd för att få in synpunkter på förslaget. I dagvattenutredningen har den nuvarande avrinningen utretts och förslag på hur …

25
aug

Fin dikt om Karö våtmark

Under ett besök vid Karö våtmark hittade Peter en fin dikt i observationsboken vid fågeltornet. Det känns givetvis bra att reningsanläggningen uppskattas bland invånarna i Östhammars kommun så därför återger vi dikten nedan: Östhammars kommun satsat medel för att bevara våra fjärdar, och med det för sjöfåglar skapat den bästa utav världar. Att rena våra …

18
aug

Inbjudan till seminarium “Ekonomi för VA-system i omvandlingsområden”

Olov Näslund, student inom Miljö- och vattenteknik på Uppsala Universitet, presenterar sitt examensarbete om Ekonomi för VA-system i omvandlingsområden, torsdagen den 25 augusti. Syftet med examensarbetet var att utvärdera kostnaderna för olika VA-lösningar i omvandlingsområden. Vilka kostnader är svårast att uppskatta och hur stora är dessa osäkerheter? Hur stora blev totalkostnaderna för projektet och hur …

Sida 19 av 24