Kategori Aktuellt

20
feb

Anläggandet av Karö våtmark är i full gång!

Bilden visar grundläggningsarbeten för fördelningshuset till vilket avloppsvattnet så småningom kommer att pumpas och fördelas ut till våtmarkens olika delar. WRS har tagit fram ideerna  och underlaget för byggandet som utförs av Ljungströms Elektriska AB,  SIAAB, och ÖPD under ledning av EQC i Gävle . Våtmarken beräknas vara klar under 2015. Foto: Peter Ridderstolpe

16
feb

Vi ses på VAK!

Den 19-20 mars är vi på VA-guidens årliga konferens Vatten Avlopp Kretslopp, som i år hålls i Borås. Kom förbi och prata med oss i vår monter!

2
feb

Idag firar vi internationella våtmarksdagen!

Läs gärna om våra våtmarksprojekt här.

23
jan

Äntligen!

Efter många års utredningsarbete och diskussioner startar nu anläggandet av Karö våtmark. Våtmarken ska fungera som ett extra reningssteg till Krutuddens reningsverk vid Östhammarsfjärden. WRS har varit idégivare och ansvariga projektörer.

7
jan

God fortsättning på 2015!

Önskar Sophie, Lars, Peter, Ebba, Anders, Yvonne, Dimitry, Maja, Jonas, Barbro och Preet (saknas på bilden gör Daniel som är föräldraledig) vid den återskapade Kyrksjön i Botkyrka kommun. Vi på WRS vill tacka för ett bra år 2014 och ser fram emot många bra samarbeten 2015. Under 2014 blev ytterligare fyra av oss delägare i företaget …

15
dec

Behandlingsvåtmark för dagvatten från avfallsanläggning

WRS har fått i uppdrag att rita upp en behandlingsvåtmark för dagvattnen från avfallsanläggningen i Högbytorp; en av Stockholmsregionens största avfallsanläggningar. På Ragn-Sells avfallsanläggning Högbytorp hanteras och behandlas olika typer av förorenat material på hårdgjorda ytor som avrinner mot en gemensam processvattendamm. Idag omhändertas det uppsamlade förorenade vattnet i en flockningsanläggning för att slutligen ledas …

5
dec

Besök vid restaurerad våtmark i Botkyrka kommun

Våtmarken är 23 ha. Stora vattenspeglar och nedtagen skog ger en ny landskapsbild.  I förgrunden står Jan Wijkmark som är en av markägarna. Den 10 november gjorde vi på WRS ett studiebesök till Kyrksjön. WRS fick 2011 i uppdrag av Sportfiskarna att ta fram underlag för att återskapa våtmarken i Kyrksjön. Våtmarken formades för att …

17
nov

Workshop om vakuumtoaletter och studiebesök

Just nu jobbar vi med två HaV-finansierade projekt där syftet är att utvärdera och utveckla vakuumtekniken för enskilda hushåll. Projekten fokuserar på hur toalettsystemen faktiskt upplevs av fastighetsägarna och möjliga lösningar på installation av vakuumsystem i befintliga hushåll. Den 4 november anordnade vi en workshop i Strängnäs tillsammans med Strängnäs kommun och de kommuner som …

6
nov

Lyckad restaurering av Hemmesta sjöäng

WRS har varit med och framarbetat åtgärdsplaner för restaureringen av Hemmesta sjöäng i Värmdö kommun. Nu har kommunen börjat se resultat som våtmarken frambringat. Våtmarken renar dagvatten från hela avrinningsområdet och fungerar bland annat som en lekplats för gäddor och andra fiskar. Enligt WWF har den genererat ett värde på 20 miljoner kronor på bara …

31
okt

Förstudie för vattenpark i Västerås

WRS har i konkurrens med sex andra konsultbolag fått uppdraget att utreda förutsättningarna för en ny vattenpark i Västerås. Vattenparken ska rena dagvatten från den västra delen av staden. I uppdraget ska vi också undersöka om vattenparken även kan avskilja fosfor i utgående vatten från Västerås avloppsreningsverk.

27
okt

Ny livsmiljö för gölgrodor i Forsmark

År 2012 utformade WRS i samarbete med Ekologigruppen nya dammar för gölgrodan att leva i. SKB ska bygga slutförvar av kärnbränsle i området och de befintliga livsmiljöerna för gölgrodan var tvungna att flyttas. Nu har man börjat se resultat ifrån det arbetet, läs mer om det i en artikel i UNT.

22
okt

Studiebesök för studenter från SLU

Den 15 oktober fick vi besök av ett gäng studenter från SLU som läser Biologi- och Miljövetenskapsprogrammet. Vi berättade om WRS och hur det är att arbeta som miljökonsult.

15
okt

Dagvattenreningsåtgärder för sjön Trehörningen i Huddinge

Ett steg mot bättre vattenkvalitet i en av Stockholms mest övergödda sjöar. Sjön Trehörningen i Huddinge kommun är i dagsläget en av de mest övergöda sjöarna i Tyresåns sjösystem. Stockholm Vatten  arbetar för att förbättra denna situation och har tilldelat WRS uppdraget att ta fram förslag till åtgärder för att reducera föroreningsbelastningen till sjön.  WRS …

8
okt

Hur fungerar din vakuumtoalett?

Fyll i enkät här! WRS genomför nu en undersökning om hur vakuumtoaletter och andra extremt snålspolande toaletter i enskilda hus fungerar vid daglig användning. Deltagande kommuner är Kungsbacka, Östhammar, Norrtälje och Södertälje.  Syftet med enkäten är att få bättre kunskap om hur brukarna upplever toalettsystemet, vad som är bra och vad som kan förbättras. Detta …

6
okt

Flödesproportionell provtagning i Kungsängsdammen

WRS fungerade som expertstöd vid ett examensarbetet som var en del i Uppsala Vattens egenkontrollprogram för dagvattenanläggningar som bl.a. syftade till att ge underlag för framtida utredningar av dagvattnet i kommunen. Den flödesproportionella provtagningen visade att Kungsängsdammen fungerar väl som avskiljningsanläggning för föroreningar. Suspenderat material, näringsämnen och tungmetaller avskiljs effektivt och utloppshalterna understiger föreslagna riktvärden för dagvatten. …

Sida 21 av 22